โครงการแลกเปลี่ยน

ใช้เวลาของคุณเพียงไม่กี่ปีต่อจากนี้ในการเรียนโดยมีแหล่งทุนการศึกษา และรับประโยชน์จากประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลาย

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา

มก. เปิดการเรียนการสอนแบบ Non-degree ในหลายสาขาวิชาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาสามารถเข้าเยี่ยมชมได้หลากหลายช่วงระยะเวลา ได้แก่ หนึ่งภาคเรียน หนึ่งปี หนึ่งภาคฤดูร้อน หรือระยะเวลาสั้นๆ ตามที่ตกลง โดยหลักสูตร Non-degree ประกอบด้วย:

 1. หลักสูตรแบบนับหน่วยกิต
  หลักสูตรแบบนับหน่วยกิตเปิดสอนสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยน โดยเป็นหลักสูตรระดับนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษของ มก. นิสิตแลกเปลี่ยนสามารถเข้าเรียนตามตารางเรียนปกติกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญา แม้ว่าโปรแกรมการศึกษาส่วนใหญ่ของ มก. จะสอนเป็นภาษาไทย แต่ มก. มีหลักสูตรปริญญาหลายหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หลักสูตรปริญญาเหล่านี้สามารถนำไปสู่การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก นอกจากนี้ บางคณะ/ภาควิชาของ มก. (เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมศึกษา) มีการเรียนภาษาอังกฤษเป็นครั้งคราว รายวิชาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี รายชื่อหลักสูตรปริญญานานาชาติ/ภาษาอังกฤษของ มก: https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/webinter/programs.php
 2. โปรแกรมฝึกงาน
 3. โปรแกรมการฝึกอบรม
 4. โครงการวิจัย

ปฏิทินการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม-ธันวาคม
 • ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม

ข้อยกเว้น: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศและคณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามปฏิทินหลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาไทย
 • ภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม-พฤศจิกายน
 • ภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม-มีนาคม

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ปฏิทินการศึกษา

หมดเขตรับสมัคร

กำหนดส่งใบสมัครประมาณ 3 เดือน ก่อนวันเริ่มการศึกษา วันกำหนดส่งเฉพาะจะประกาศในภายหลัง

*สามารถเข้าฝึกงาน ฝึกอบรม และวิจัยได้ตลอดทั้งปี ตามวันที่คณะ/ภาควิชาที่เป็นผู้ดูแลกำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิตจะต้อง:

 • ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาที่มหาวิทยาลัยในประเทศของตน ณ เวลาที่สมัครและตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ มก.
 • ศึกษาระดับปริญญามาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปี ที่มหาวิทยาลัยในประเทศของตน
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดี
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี สามารถอยู่อาศัยและศึกษาต่อต่างประเทศได้
 • แสดงความสนใจอย่างมากที่จะอยู่ในประเทศไทย และพร้อมที่จะยอมรับวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งอาจแตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่ประเทศของตน
 • มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าครองชีพส่วนบุคคลทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ มก. รวมถึงเอกสารประกอบหลักสูตรหรือหนังสือ ค่าเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาลและสุขภาพ อาหาร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

สำหรับนิสิตต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยพันธมิตร หรือนิสิตที่มาจากมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่พันธมิตรของ มก.

* นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร

 • นิสิตแลกเปลี่ยนของเราหลายคนมาจากหนึ่งในสถาบันพันธมิตรของ มก. ซึ่งในกรณีนี้ เงื่อนไขของการเยี่ยมเยียนจะกำหนดโดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือบันทึกข้อตกลง (MOA)
 • นิสิตที่มาจากสถาบันพันธมิตรต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตนก่อน จากนั้นติดต่อสำนักงานการศึกษาต่อต่างประเทศหรือวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยของตนสำหรับข้อมูลการสมัครและรายละเอียด
 • ข้อตกลงความร่วมมือมักจะขึ้นอยู่กับหลักการการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของนักเรียนและจะมีการยกเว้นค่าเล่าเรียน (อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวยังคงเป็นความรับผิดชอบของนิสิต)s

หมายเหตุ:

ข้อตกลงความร่วมมืออาจจำกัดเฉพาะหลักสูตรวิชาการและหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาเฉพาะของ มก. นิสิตอาจยื่นคำร้องพิเศษเพื่อเข้าเรียนในคณะ/ภาควิชาอื่นได้ ในกรณีนี้อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

* นิสิตจากมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่พันธมิตร / โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน มก. (KUSEP)

นิสิตแลกเปลี่ยนหลายคนมาจากสถาบันที่ไม่ใช่พันธมิตร โดยมักมาภายใต้การจัดการพิเศษ เช่น โปรแกรมที่จัดโดย Asia Exchange นิสิต Asia Exchange ควรติดต่อ Asia Exchange โดยตรง เพื่อขอรายละเอียด (https://asiaexchange.org)

นิสิตแลกเปลี่ยนจากสถาบันที่ไม่ใช่พันธมิตรสามารถสมัครได้โดยตรงและอาจขอการรับเข้าเรียนเป็นรายบุคคลภายใต้โครงการ KU Student Exchange Program (KUSEP)

 • *นิสิตแลกเปลี่ยนของ KUSEP จะต้องส่งใบสมัครส่วนตัวก่อน เพื่อขอเข้าศึกษาหนึ่งในหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษของ มก. เพียงหนึ่งหลักสูตรเท่านั้น
  หมายเหตุ: นิสิตแลกเปลี่ยนที่เข้าเรียนในคณะ/ภาควิชาที่ระบุไว้ ควรเรียนวิชาส่วนใหญ่เป็นวิชาในหลักสูตรที่คณะ/ภาควิชานั้นๆเป็นผู้กำหนด อย่างไรก็ตาม นิสิตอาจขออนุญาตเรียนบางวิชาจากคณะ/ภาควิชาอื่นก็ได้
 • ติดต่อ KUIC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าเล่าเรียนทางอีเมล: ku.oip@ku.ac.th

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หน้าที่ปรากฏรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล)
 2. สำเนาสแกนใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ (หรือผลการเรียน) ของการศึกษาระดับปริญญาปัจจุบัน รวมถึงชื่อปริญญาและระดับของหลักสูตรปริญญา
 3. จดหมายเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตน
 4. หากไม่ใช่เจ้าของภาษา ให้แนบหลักฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหรือการประเมินอื่นๆ (อาจระบุไว้ในจดหมายเสนอชื่อ
 5. ผู้สมัครระดับปริญญาโท: สแกนสำเนาใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาต้นฉบับและใบรับรองผลการเรียนปริญญาตรีแบบเป็นทางการ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่แสดงถึงการได้รับอนุญาต
 6. ผู้สมัครระดับปริญญาเอก: สแกนสำเนาใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาต้นฉบับและ ใบรับรองผลการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทแบบเป็นทางการ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่แสดงถึงการได้รับอนุญาต
 7. หลักฐานการประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการศึกษา
 8. สำเนาจดหมายทุนการศึกษาที่ผ่านการรับรอง (ถ้ามี)

หมายเหตุ

* เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้องเป็นสำเนาต้นฉบับที่ผ่านการรับรอง เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องมาพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรอง
* Transcript อย่างเป็นทางการที่ออกโดยสถาบันที่คุณสำเร็จการศึกษาจะต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมดและเกรดรวมสุดท้าย พร้อมรายละเอียด เช่น ภาคการศึกษาและวันที่ที่ได้รับหน่วยกิตหรือสำเร็จการศึกษา
* หาก Transcript ไม่ได้ระบุชื่อและระดับปริญญาอย่างชัดเจน จะต้องมีจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยของตน เพื่อยืนยันว่าปริญญาดังกล่าวเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
* ต้องส่งใบสมัครที่กรอกพร้อมเอกสารที่จำเป็นอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/webinter/doc_require.php


ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตร ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก…

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมมักจะได้รับการยกเว้นสำหรับนิสิตจากสถาบันพันธมิตร [ไปที่เว็บไซต์] ตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร กรุณาติดต่อสำนักงานสำหรับการเรียนต่อในต่างประเทศ หรือสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยในประเทศของตนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม [ไปที่เว็บไซต์] ตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร กรุณาติดต่อสำนักงานสำหรับการเรียนต่อในต่างประเทศ หรือสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยในประเทศของตนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติของ มก. (หลักสูตร Non-degree) ทางออนไลน์ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
  *ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้น
  ลิงค์สมัครออนไลน์:
  https://iad-database.intaff.ku.ac.th/
 2. เลือกแบบฟอร์มใบสมัคร
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบความถูกต้อง และแนบสำเนาสแกนเอกสารที่จำเป็น เอกสารที่ต้องใช้
 4. หลังจากส่งใบสมัครออนไลน์แล้ว ระบบจะแสดงหมายเลขตั๋ว ที่สามารถใช้ตรวจสอบสถานะใบสมัครได้

สถานะการสมัครและการรับเข้าเรียน

 1. กระบวนการตรวจสอบใบสมัครปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์ เมื่อคณะ/ภาควิชาผู้ดูแลตัดสินใจรับเข้าเรียนแล้ว แผนกวิเทศสัมพันธ์ของ มก. (IAD) จะส่งอีเมลถึงคุณ หรือคุณสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครออนไลน์ได้โดยป้อนหมายเลขตั๋วของคุณที่ CHECK STATUS Menu
 2. สถานะการสมัครของคุณจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  1. การตัดสินใจของคณะ/ภาควิชาในการสมัครของคุณ (Faculty Decision)
  2. การออกจดหมายตอบรับแบบอิเล็กทรอนิกส์ (LOA) และจดหมายอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า (LOA & Letter for Visa) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง See below for more details.
  3. การออกหมายเลขประจำตัวนิสิตของคุณ (รหัสนิสิต)

หากส่งใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ และเอกสารที่จำเป็นขาดหายไป IAD จะติดต่อคุณทางอีเมล

If you need to update your application contact details or have any questions about your application, please email:


การออกหนังสือตอบรับ (LOA) พร้อมใบรับรองเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการสมัครวีซ่าการศึกษาของผู้สมัคร

IAD จะออกหนังสือ official Letter of Acceptance (LOA) และ Visa Facilitation Letter และส่งถึงสถานทูตไทย/สถานกงสุล ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณจะสมัครขอ Thai Education Visa (ED Visa) โดยจำเป็นต้องระบุสถานทูต/สถานกงสุลไทยเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครออนไลน์ ที่นี่

หมายเหตุ:

 • หลังจากได้รับการตอบรับแล้ว ผู้สมัครจะต้องขอ Thai Non-Immigrant ED Visa (ED Visa) ED จากสถานทูต/สถานกงสุลไทยในประเทศบ้านเกิดหรือถิ่นที่อยู่ของผู้สมัคร
 • สถานทูต/สถานกงสุลไทยจะกำหนดให้ผู้สมัครต้องส่ง LOA และ Visa Facilitation Letter ที่ออกโดย มก.
 • IAD จะจัดเตรียม LOA และ Visa Facilitation Letter ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการสมัคร สถานทูต/สถานกงสุลไทยบางแห่งยอมรับฉบับสแกน แต่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ต้นฉบับ
 • ผู้ประสานงานโครงการภายในคณะ/ภาควิชาต้องส่ง LOA และ Visa Facilitation Letter ฉบับจริงให้กับคุณผ่านทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (เฉพาะในกรณีที่สถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยกำหนดไว้เท่านั้น) รายชื่อผู้ประสานงานโครงการ The List of Program Coordinator

ขั้นตอนการขอ Non-Immigrant ED Visa ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าประเทศไทย

หลังจากได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการจาก มก. ควรส่งใบสมัครที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลในประเทศของนิสิต (หรือถิ่นที่อยู่) เพื่อขอ Non-Immigrant ED Visa (ED Visa) ที่ใช้สำหรับการเข้าประเทศไทย

นิสิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากนิสิตมีเพียงวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่าและที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในแต่ละประเทศ สามารถดูได้ ที่นี่

ความถูกต้องของวีซ่า

 • แบบเข้าประเทศไทยได้ครั้งเดียว: 90 วัน
 • แบบเข้าประเทศไทยได้หลายครั้ง: หนึ่งปี

ระยะเวลาพำนัก – ขึ้นอยู่กับชนิดของวีซ่า

ระยะเวลาพำนักจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสถานทูต/สถานกงสุล นิสิตอาจได้รับ Non-Immigrant ED Visa ในขั้นต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ เข้าประเทศครั้งแรก นักเรียนบางคนอาจได้รับวีซ่า ED ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด

 • The semester term at KU is usually 4 or 5 months, so if you are issued a 90-day ED Visa initially, you will need to request a Visa Extension from the Immigration Bureau located in Bangkok. The Kasetsart University International College (KUIC) can help you with that process.
 • วีซ่านักศึกษาต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะเป็น Single Entry Visa ซึ่งหมายความว่าวีซ่าชนิดนี้จะสามารถอนุญาตให้นิสิตเข้าประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้น หากนิสิตประสงค์จะเดินทางออกจากประเทศไทย และกลับเข้ามาใหม่ นิสิตต้องยื่นขอใบอนุญาตเข้าประเทศใหม่ก่อนออกเดินทาง (จะเป็นประเภท Single Entry หรือ Multiple Entry ก็ได้) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (หรือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินนานาชาติในกรุงเทพฯ) หากนิสิตเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ ใบอนุญาตเดิมที่ให้พำนักอยู่เป็นเวลา 90 วันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และนืสืตจะต้องไปขอวีซ่านักศึกษาต่างชาติใหม่ เพื่อกลับเข้าประเทศสำเร็จการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตเข้าใหม่

 • ใบอนุญาตเข้าใหม่ครั้งเดียว: 1,000 บาท
 • ใบอนุญาตเข้าใหม่หลายครั้ง: 3,800 บาท

หมายเหตุ:
ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ที่พักอาศัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหอพักในมหาวิทยาลัยและนอกวิทยาเขต หากนิสิตวางแผนที่จะอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย นิสิตควรจองที่พักก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่:

นอกจากนี้ยังมีที่อยู่อาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยมากมาย ซึ่งมีราคาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย โดยปกติจะอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยไม่มากนัก โดยสามารถเดินทางไปถึงได้ด้วยการเดินเท้า หรือด้วยรถไฟฟ้า BTS (สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 15-20 นาที นิสิตอาจจองอพาร์ตเมนต์ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย หรืออาจเดินทางมาถึงประเทศไทยก่อนเวลาประมาณสองสามวันเพื่อพักในโรงแรมหรือโฮสเทล และใช้เวลาดังกล่าวในการหาหอพัก โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาต่างชาติจะไม่มีปัญหาในการหาที่พัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีที่จะช่วยเหลือนิสิตในทุกกรณี
For information about accommodations, email KUIC:

ข้อมูลประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาล และอุบัติเหตุ

นิสิตต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการศึกษา หากนิสิตต่างชาติไม่มีประกันสุขภาพที่คลอบคลุมจากประเทศบ้านเกิด นิสิตจะต้องซื้อแผนประกันสุขภาพ
นิสิตควรมีแผนประกันที่คลอบคลุมตั้งแต่เวลาที่ออกจากประเทศบ้านเกิดจนถึงเวลาที่นิสิตสำเร็จการศึกษาที่ มก. และเดินทางออกจากประเทศไทย นิสิตสามารถค้นหาข้อมูลได้ ที่นี่ หรือติดต่อสำนักงาน KUIC เมื่อเดินทางมาถึง

The KU approved health plan provided by AETNA costs 8,500 THB/year. Payment must be made to the designated bank account. For more information email:

** หากไม่มีประกันสุขภาพ นิสิตอาจมีความเสี่ยงที่จะเสียเงินเป็นจำนวนมาก กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย และ มก.จะไม่รับผิดชอบ **

คุณควรมาถึงประเทศไทย

แนะนำให้เดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน และเข้ามาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก และแสดงจดหมายตอบรับ (LOA) ใบรับรองผลการเรียนหรืออนุปริญญาอย่างเป็นทางการ และใบรับรองการตรวจสุขภาพ จากนั้นเจ้าหน้าที่ KUIC จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือนิสิตในเรื่อง:

 • •การลงทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
 • •ทำบัตรประจำตัวนิสิต มก.
 • •ตั้งค่าบัญชี WIFI (บัญชีนนทรี) เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในวิทยาเขต

การซื้อชุดนักศึกษา

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีจะต้องสวมชุดนิสิตของ มก. ในระหว่างการเรียน การสอบ กิจกรรมทางการ และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนทั้งหมด ขอให้คุณสวมชุดนิสิตของ มก. โดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ ดังนั้นนิสิตควรวางแผนที่จะมาถึงล่วงหน้าและซื้อเครื่องแบบก่อนวันปฐมนิเทศ
ชุดนิสิตมีจำหน่ายที่สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU

แผนที่ไปยังสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การลงทะเบียนนักศึกษาต่างชาติใหม่

นิสิตต่างชาติที่เข้ามาใหม่แต่ละคนจะต้องลงทะเบียนเป็นนิสิต มก.
นิสิตสามารถลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ได้ โดยทำตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้:
https://isea.ku.ac.th/STDWeb/faces/std/std_t08_01.jsf

ขั้นตอนที่ 1. : ข้อมูลทั่วไป
ขั้นตอนที่ 2 : ประวัติการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 : ที่อยู่ถาวร
ขั้นตอนที่ 4. : ข้อมูลอื่นๆ ถ้ามี
ขั้นตอนที่ 5. : กรอกข้อมูลตามที่กำหนด เพื่อสร้างบัญชีนนทรีสำหรับการเข้าถึง WiFi ในวิทยาเขต

ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มก. ที่สำนักงานบริหารการศึกษา ติดต่อ KUIC เพื่อขอความช่วยเหลือ


กิจกรรมวันปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับและให้ข้อมูลที่สำคัญแก่นิสิตใหม่ ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญกับผู้ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาแบบเต็มภาคเรียนของ มก. (ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก) หรือเป็นนิสิตอาคันตุกะหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน (หนึ่งปีหรือหนึ่งภาคการศึกษา)

 • การปฐมนิเทศมักจัดขึ้นในสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของหลักสูตรนานาชาติ
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะอธิบายระบบการลงทะเบียนและการชำระเงินของ มก. ระเบียบและขั้นตอนของการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าการศึกษาของประเทศไทย (Visa Extension, 90 Day Reporting เป็นต้น)
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะอธิบายระบบการลงทะเบียนและการชำระเงินของ มก. ระเบียบและขั้นตอนของการดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าการศึกษาของประเทศไทย (Visa Extension, 90 Day Reporting เป็นต้น)
 • เจ้าหน้าที่ ISC และวิทยากรรับเชิญ จะเน้นย้ำปฏิทินการศึกษาของ มก. กิจกรรมของนิสิตที่กำลังจะเกิดขึ้น และแนะนำนิสิตเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์

วิธีลงทะเบียนหลักสูตรที่คุณจะลงเรียนที่ KU:

 1. ไปที่สำนักงานคณะ/ภาควิชาและทำการนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการหรือผู้ประสานงานโปรแกรมของนิสิต เพื่อรับรายชื่อหลักสูตรและตารางเรียนสุดท้าย และเพื่อยืนยันแผนการศึกษาของนิสิต

หมายเหตุ

 1. ขั้นต่ำ 9 หน่วยกิต / สูงสุด 22 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
 2. ลงทะเบียนโดยใช้กระดาษ แบบฟอร์ม KU1
  • แบบฟอร์ม KU1 จะต้องลงนามโดยอาจารย์ผู้สอนของแต่ละหลักสูตรและที่ปรึกษาของนิสิต (ผู้อำนวยการโครงการหรือผู้ประสานงาน)
  • เมื่อมีลายเซ็นที่ถูกต้องแล้ว ให้นำแบบฟอร์ม KU1 พร้อมหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียนมาส่งที่สำนักงานศูนย์การศึกษานานาชาติ
 3. นิสิตสามารถเพิ่มหรือถอนรายวิชาในภายหลังได้ โดยส่งแบบฟอร์ม KU3
  • แบบฟอร์มเพิ่ม/ถอน KU3 จะต้องลงนามโดยผู้สอนของแต่ละหลักสูตรและที่ปรึกษาของนิสิต (ผู้อำนวยการโครงการหรือผู้ประสานงาน)

เมื่อมีลายเซ็นที่ถูกต้องแล้ว ให้ส่งแบบฟอร์ม KU3 ที่สำนักงานศูนย์การศึกษานานาชาติ (ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก)

ศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

เรียนในวิชาที่คุณลงทะเบียนและพยายามเข้าร่วมกิจกรรมในวิทยาเขต มีชมรมจำนวนมากที่เปิดรับนิสิตต่างชาติ


หลักสูตรและการตรวจสอบเครดิต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรและการสอบของคุณนั้นเสร็จสิ้น และได้รับการตอบรับจากอาจารย์ผู้สอนของคุณ

 • ใช้เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารการศึกษาเพื่อขอ Transcript of Recordshttps://registrar.ku.ac.th/onlinedoc/)

ใบบันทึกคะแนน

ใบบันทึกคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
 • นิสิตสามารถพิมพ์ใบบันทึกคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้จาก https://stdregis.ku.ac.th/Login.php ด้วยตัวเอง ในขณะที่ยังสามารถเข้าถึงระบบ มก. ได้
 • นิสิตระดับปริญญาตรีสามารถรับใบบันทึกคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในรูปแบบ PDF ขอเน้นย้ำว่าไม่มีใบบันทึกคะแนนในรูปแบบสำเนา มก. จะออก e-transcript ผ่าน:
  https://docs.google.com/forms/

โดย e-transcript จะถูกส่งไปยังอีเมลของนิสิต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของนิสิตได้รับการอัปเดต

ในกรณีที่มีปัญหา

กรอกใบรับสมัคร

พร้อมที่จะก้าวไปสู่อาชีพในอนาคตของคุณแล้วหรือยัง