เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUIC) คือ หน่วยงานธุรการด้านวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหน้าที่หลักในการจัดสรรและเผยแพร่หลักสูตรนานาชาติอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ KUIC ยังส่งเสริมพันธกิจความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้จัดหาหลักสูตรสำหรับนิสิตนานาชาติจากทั่วทุกมุมโลก

โครงสร้างภายในองค์กรของ KUIC แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ แผนผังองค์กรของ KUIC ที่สะท้อนถึงหน้าที่รับผิดชอบ และระบบที่ใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอบเขตความรับผิดชอบและความสามารถของ KUIC ประกอบด้วยสามด้านหลัก ได้แก่ ด้านวิชาการ การเงิน และทรัพยากรบุคคล

70k+

จำนวนนิสิต

#1

จากการจัดอันดับ
โลกมหาวิทยาลัยสีเขียว ปี2022

80

ปีแห่งประวัติศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการริเริ่มประสานงานด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ให้การฝึกอบรม ให้คำแนะนำ และให้บริการแก่นิสิตต่างชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับสากล

เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งเงินทุนและทุนการศึกษาสำหรับโครงการด้านการศึกษา โครงการการฝึกอบรม และโครงการแลกเปลี่ยนที่เสริมสร้างชื่อเสียงทางวิชาการในระดับสากลของมหาวิทยาลัย

เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนหรือมีงานวิจัยร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อช่วยพัฒนาชื่อเสียงระดับภูมิภาคในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เติมเต็มพันธกิจของราชอาณาจักรไทย เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในเอเชีย

วิสัยทัศน์

เป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำในประชาคมอาเซียนที่ส่งเสริมหลักสูตรแบบสหวิทยาการ

MISSION 

  • เพื่อให้บริการนิสิตแบบครบวงจร รองรับความต้องการของนิสิตต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดโครงการวิชาการและหลักสูตรนานาชาติแบบสหวิทยาการและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำหรับนิสิตใหม่ในการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติออนไลน์