ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของ KUIC ตลอดไป

KU International Alumni

ศิษย์เก่า

Dr. Bounmy PHONESAVANH

Dr. Bounmy PHONESAVANH,  Chancellor of Champasack University, Lao PDR Reference: https://kucc28.ku.ac.th/1649-2/