หลักสูตรระยะสั้น – KUIC-AA

หลักสูตรภาคฤดูร้อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSS)

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นิสิตที่ต้องการได้รับประสบการณ์การเรียนระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

คุณสมบัติ

นิสิตต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้มีสิทธิ์สมัคร KUSS:

  • นิสิตต้องลงทะเบียนเป็นนิสิตเต็มเวลาและมีสถานภาพปกติที่มหาวิทยาลัยบ้านเกิดของตน
  • นิสิตต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย: นิสิตอาจแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง (หากไม่ใช่เจ้าของภาษา) หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ (IELTS หรือเทียบเท่า) หรือโดยการประเมินอื่น ๆ ตามข้อตกลงของสถาบันพันธมิตร)

สถานภาพนักศึกษา

เมื่อเข้าสู่ KUSS นิสิตจะมีสถานะเป็น “นิสิตอาคันตุกะ”

นิสิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว จะมีการมอบใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร และจะมีการมอบใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการให้กับนิสิตแต่ละคน

หลักสูตรวิชาการ

หลักสูตรวิชาการรวมไปถึงการศึกษาเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติและพยายามตระหนักถึงการเรียนรู้วัฒนธรรม

ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์โดยประกอบด้อบด้วย

ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม โดยจะเน้นที่ประวัติศาสตร์ไทยและทักษะเบื้องต้น/การใช้ภาษา การเรียนรู้จะเกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในกรุงเทพฯ

เราจะพานิสิตต่างชาติไปเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง (เช่น วัดพระแก้วและวัดโพธิ์) พิพิธภัณฑ์ สถานีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบริษัทระหว่างประเทศที่สามารถจัดการปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน และความสำคัญของการพัฒนาข้ามพรมแดน ทักษะความสามารถทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้เราจะแนะนำนิสิตต่างชาติให้กับนักเรียนไทยที่เป็นนิสิต มก. เพื่อบูรณาการประสบการณ์ทางวิชาการ บ่อยครั้ง เพื่อนชาวไทยยังสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนนอกห้องเรียนอีกด้วย

วิชาการจะประกอบไปด้วยการเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งของแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสกับการเรียนในสภาพแวดล้อมใหม่

บางหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศของนิสิตต่างชาติ

ค่าเล่าเรียนและค่ามหาวิทยาลัย

ค่าเล่าเรียนจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโปรแกรมและประเภทของกิจกรรมในระหว่างการเข้าร่วมภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศของนิสิตต่างชาติ

ติดต่อ : 

หลักสูตรระยะสั้น

Do you have more questions?