ประกันสุขภาพ

ซื้อประกันสุขภาพได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลประกันสุขภาพ

นักเรียนนานาชาติทุกคนจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองตลอดระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์จะตกอยู่ในความรับผิดชอบส่วนบุคคลของนิสิต หากนิสิตไม่มีประกันสุขภาพที่เหมาะสม นิสิตจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุด้วยตนเอง

If an international student does not have sufficient medical, health, accident insurance coverage before the student arrives in Thailand, the student must buy coverage under an approved insurance plan. KUIC has a partnership with Allianz Ayudhya.

For more information, please contact Kasetsart University International College. อีเมล: 

แผนประกันสุขภาพภายใต้การรับรองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลค่า 8500 บาท / ปี

Payment can be made by making payment to the designated bank account. 

แผนผลประโยชน์

 • การรักษาตัวในโรงพยาบาล
  (ก) ค่าห้องและค่าอาหาร
  - กรณีห้องผู้ป่วยไม่หนัก 1,200 บาท / วัน
  – กรณีผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 15 วัน) 2,400 บาท / วัน
  (ข) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปและสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน 20,000 บาท / ครั้งการเจ็บป่วย
  (ค) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน 5,000 บาท / ครั้งการเจ็บป่วย
  (ง) ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  – ค่าปรึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัด 2,500 บาท
  – ค่าปรึกษาทีไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด 2,000 บาท
  (จ) ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000 บาท / ครั้งการเจ็บป่วย
  * บริการพยาบาลรวมอยู่ในค่าห้องและอาหาร
 • การผ่าตัดรักษา (นอกกำหนด) 25,000 บาท / ครั้งการเจ็บป่วย
 • ค่าดูแลโดยแพทย 600 บาท / วัน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 1,200 บาท / ครั้ง
  (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน & 30 ครั้ง/ปี)
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท
  (คุ้มครอง 50% กรณีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์)

หมายเหตุ : สำหรับนิสิตที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ได้โปรดส่งสำเนาเอกสารประกันสุขภาพ ที่แสดงการคุ้มครองตลอดระยะเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีเมล:

You can purchase Allianz Ayudhya General health insurance by yourself following this step below:

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและเลือกแผนบริการที่คุณต้องการ (5 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี) จากนั้นพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

 2. ไปที่ธนาคารทีทีบี (ค้นหาตำแหน่งำได้ที่ >> TTBBankGoogleMAPS) และชำระค่ากรมธรรม์เป็นเงินสด

 3. ธนาคารทีทีบีจะคืนแบบฟอร์มการชำระเงินบางส่วนให้คุณ โปรดนำแบบฟอร์มส่วนดังกล่าวมาที่ KUIC ภายในเวลา 14:30 น. ของวันเดียวกัน**

 4. KUIC จะได้รับบัตรประกันสุขภาพของคุณภายใน 3 สัปดาห์หลังจากการสมัครของคุณเสร็จสิ้นแล้ว KUIC จะส่งอีเมลถึงคุณเมื่อบัตรมาถึง จากนั้นคุณสามารถมาที่สำนักงาน KUIC เพื่อรับบัตรได้

**เราขอแนะนำให้คุณกรอกใบสมัครประกันสุขภาพในวันเดียวกันทันทีที่คุณมาถึงวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์