โครงสร้างองค์กร

KUIC มีแผนผังโครงสร้างองค์กร ที่แสดงถึงวิธีการของมหาวิทยาลัยจัดระเบียบหน้าที่และโครงสร้างองค์กรที่กำหนดไว้ภายในระบบ การผลักดันความปลอดภัย กระบวนการทางธุรกิจ และการรายงาน เป็นตัวแทนของ "เลนส์" ที่ใช้ในการมองมหาวิทยาลัยจากมุมมองที่แตกต่างกัน มีสองโครงสร้างองค์กรหลักที่ใช้ในการดู KUIC: ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร