ข้อมูลวีซ่า

วีซ่านักนักศึกษาต่างชาติ

หลังจากได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการจาก มก. ควรส่งใบสมัครที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลในประเทศของนิสิต (หรือถิ่นที่อยู่) เพื่อขอ Non-Immigrant ED Visa (ED Visa) ที่ใช้สำหรับการเข้าประเทศไทย

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่าและที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในแต่ละประเทศได้ที่นี่: http://www.thaiembassy.org/main/

อายุของวีซ่า

 • แบบเข้าประเทศไทยได้ครั้งเดียว: 90 วัน
 • แบบเข้าประเทศไทยได้หลายครั้ง: หนึ่งปี

ระยะเวลาพำนักจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสถานทูต/สถานกงสุล นิสิตอาจได้รับ Non-Immigrant ED Visa ในขั้นต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ เข้าประเทศครั้งแรก นักเรียนบางคนอาจได้รับวีซ่า ED ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด

 • หนึ่งภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสมักจะมีระยะเวลาประมาณ 4-5เดือน ดังนั้นหากนิสิตได้รับวีซ่านักศึกษาต่างประเทศชั่วคราวเป็นระยะเวลา 90 วันในขั้นต้น นิสิตจะต้องดำเนินการต่อวีซ่าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ KUIC สามารถช่วยนิสิตในการขอขยายเวลาบีซ่าได้
 • วีซ่านักศึกษาต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะเป็น Single Entry Visa ซึ่งหมายความว่าวีซ่าชนิดนี้จะสามารถอนุญาตให้นิสิตเข้าประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้น หากนิสิตประสงค์จะเดินทางออกจากประเทศไทย และกลับเข้ามาใหม่ นิสิตต้องยื่นขอใบอนุญาตเข้าประเทศใหม่ก่อนออกเดินทาง (จะเป็นประเภท Single Entry หรือ Multiple Entry ก็ได้) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (หรือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินนานาชาติในกรุงเทพฯ) หากนิสิตเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ ใบอนุญาตเดิมที่ให้พำนักอยู่เป็นเวลา 90 วันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และนืสืตจะต้องไปขอวีซ่านักศึกษาต่างชาติใหม่ เพื่อกลับเข้าประเทศสำเร็จการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การต่อวีซ่า

เมื่อวีซ่าของนิสิตแลกเปลี่ยนใกล้หมดอายุนิสิตจำเป็นต้องดำเนินการต่อวีซ่าเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวีซ่าหมดอายุ

หากนิสิตไม่ได้ดำเนินการต่อวีซ่าตามเวลาที่กำหนด จะมีโทษปรับ 500 บาท / วัน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า 1,900 บาท
 • หากอยู่เกินกำหนดวีซ่า มีโทษปรับ 500 บาท/วัน ถึงสูงสุด 20,000 บาท

 • KUIC จะช่วยอำนวยความสะดวก/จัดเตรียมเอกสารสำหรับการต่อวีซ่า
 • โปรดติดต่อสำนักงาน KUIC ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนวันหมดอายุ จากนั้น KUIC จะจัดเตรียมเอกสารทางการที่จำเป็น และยื่นเอกสารดังกล่าวให้คณะผู้บริหารอนุมัติ

หมายเหตุ: นักเรียนที่ถือวีซ่าประเภท Non-Resident ED จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย

วิธีการขอรับเอกสารทางการจาก KUIC สำหรับการต่อวีซ่า

 1. ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ที่ KUIC
  สำเนาหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ
  • หน้าแรกที่มีข้อมูลรูปถ่ายและบัตรประจำตัวของนิสิต
  • หน้าวีซ่าและหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยทุกหน้า – แสดงรายการเข้า-ออกประเทศทั้งหมด

สำเนาบัตร ตม.6 (ด้านหน้าและด้านหลัง) (หากเข้าประเทศไทยก่อน 2 ก.ค. 2565 )
สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเนาหนังสือตอบรับเข้าศึกษา (เดิมออก ณ เวลาที่นิสิตถูกรับเข้าศึกษา เป็นจดหมายฉบับเดียวกับที่นิสิตใช้ในการรับวีซ่าไทยครั้งแรก)

 1. กรอกคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) พร้อมแนบรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง
 2. รอจดหมายทางการจาก KUIC เมื่อเอกสารพร้อม KUIC จะแจ้งให้นิสิตทราบผ่านทางอีเมล์
 3. รับเอกสารการต่อวีซ่า ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ KUIC
 4. ส่งเอกสารที่กองตรวจคนเข้าเมืองและชำระค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า 1,900 บาท

หมายเหตุ:

 • โปรดทราบว่าคุณต้องมีจดหมายขยายเวลาของนิสิตเกษตรและเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการ ต่ออายุวีซ่าก่อนถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากนิสิตไม่มีเอกสารทางการสำหรับการต่ออายุวีซ่า การยื่นขอต่ออายุของนิสิตจะถูกปฏิเสธ
 • นิสิตต้องวางแผนล่วงหน้า ติดต่อ KUIC หนึ่งเดือนก่อนวันหมดอายุวีซ่าเพื่อขอรับเอกสารทางการสำหรับการต่อวีซ่า

เปลี่ยนประเภทวีซ่า

นิสิตที่เข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทอื่น หากต้องการเปลี่ยนเป็นวีซ่า ED นิสิตต้องติดต่อ KUIC ก่อน และส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างน้อย 15 วันก่อนวันหมดอายุวีซ่า (เป็นข้อบังคับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) จากนั้น KUIC จะเตรียมจดหมายทางการตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด นิสิตจะต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ KUIC:

เอกสารที่ต้องใช้

 1. ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ที่ KUIC สำเนาของหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  • หน้าแรกที่มีข้อมูลรูปถ่ายและบัตรประจำตัวของนิสิต
  • หน้าวีซ่าและหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยทุกหน้า – แสดงรายการเข้า-ออกประเทศทั้งหมด สำเนาบัตร ตม.6 (ด้านหน้าและด้านหลัง) (หากเข้าประเทศไทยก่อน 2 ก.ค. 2565 ) สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเนาหนังสือตอบรับเข้าศึกษา (เดิมออก ณ เวลาที่นิสิตถูกรับเข้าศึกษา เป็นจดหมายฉบับเดียวกับที่นิสิตใช้ในการรับวีซ่าไทยครั้งแรก)
 1. กรอกเอกสาร ตม.86 และ ตม.87 พร้อมแนบรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง
 2. รอจดหมายทางการจาก KUIC เมื่อเอกสารพร้อม KUIC จะแจ้งให้นิสิตทราบผ่านทางอีเมล์
 3. รับเอกสารการต่อวีซ่า ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ KUIC
 4. ยื่นเอกสารที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การรายงานตัว 90 วัน

วิธีการยื่นเอกสารรายงานตัว 90 วัน

การรายงานตัว 90 วันเป็นกระบวนการบังคับที่แยกออกจากกระบวนการอื่นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย จุดประสงค์หลักของกระบวนการนี้คือการลงทะเบียนและยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของนิสิตในประเทศไทย
นิสิตมีความรับผิดชอบที่จะต้องจัดทำรายงาน 90 วันด้วยตัวเอง สามารถทำรายงานได้ล่วงหน้า 15 วัน หรือภายใน 7 วันหลังจากกำหนด 90 วัน

นิสิตสามารถยื่นรายงาน 90 วันได้สามวิธีต่อไปนี้:

 1. ยื่นรายงานด้วยตนเอง
 2. ยื่นรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 3. ยื่นรายงานออนไลน์ได้ในกรณีที่นิสิตเคยเยื่นรายงาน 90 วันด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาก่อนแล้ว แต่นิสิตไม่สามารถยื่นรายงานออนไลน์ได้ในครั้งแรก)

ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานอยู่ที่: https://www.thaiembassy.com/thailand/90-day-reporting-immigration.php

เอกสารที่ต้องใช้

 1. กรอกแบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน (แบบ ตม.47)
 2. ส่ง ตม.47 พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
  • หนังสือเดินทาง (สำเนาทุกหน้าที่แสดงตราประทับขาเข้าและวีซ่าล่าสุ อย่าลืมนำหนังสือเดินทางติดตัวไปด้วยหากนิสิตไปยื่นรายงานที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเอง)
  • บัตรขาออก (ตม.6) (ถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง)
  • ใบแจ้งความจำนง / ใบนัดหมาย (เอกสารคังกล่าวแสดงว่านิสิตทำรายงาน 90 วันสำเร็จแล้ว ดังนั้นนิสิตจะไม่มีเอกสารนี้หากเป็นการแจ้งเตือนครั้งแรกของนิสิต)

Note: There is no fee for the 90-Days Report if you report on time. The late penalty fine is 2,000-5,000 THB, depending on how late you make the report, if you are arrested.

การกลับเข้าประเทศ

วิธีการขอรับใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ

นิสิตที่เดินทางออกจากประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ/วีซ่าก่อนออกเดินทาง หากนิสิตเออกเดินทางและกลับเข้าประเทศโดยไม่มีใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ วีซ่า ED เดิมของนิสิตจะถือว่าเป็นโมฆะ (จากนั้นนิสิตจะต้องสมัครวีซ่า ED อีกครั้ง เนื่องจากนิสิตต้องมีวีซ่า ED เพื่อคงสภาพความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
นิสิตสามารถขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศครั้งเดียวหรือใบอนุญาตกลับเข้าประเทศหลายครั้งก็ได้ หากนิสิตวางแผนที่จะเดินทางออกนอกประเทศไทยเพียงครั้งเดียว ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว แต่หากนิสิตวางแผนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยมากกว่าหนึ่งครั้ง นิสิตควรขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศหลายครั้ง

ใบอนุญาตเข้าใหม่ครั้งเดียว: 1,000 บาท
ใบอนุญาตเข้าใหม่หลายครั้ง: 3,800 บาท

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตเข้าใหม่

 • ใบอนุญาตเข้าใหม่ครั้งเดียว: 1,000 บาท
 • ใบอนุญาตเข้าใหม่หลายครั้ง: 3,800 บาท

วิธีการขอรับใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ

 1. กรอก คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมแนบรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง
 2. ยื่นแบบ ตม.8 ที่กองตรวจคนเข้าเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ
   • หน้าแรกที่มีข้อมูลรูปถ่ายและบัตรประจำตัวของนิสิต
   • หน้าวีซ่าและหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยทุกหน้า – แสดงรายการเข้า-ออกประเทศทั้งหมด
  • สำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (ด้านหน้าและด้านหลัง)
  • หนังสือเดินทาง (นำหนังสือเดินทางของนิสิตติดตัวไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

แผนที่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ(ซอย 7) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เวลาทำการ:
วันจันทร์-ศุกร์ 8:30-12:00 น. และ 13:00-16:30 น.
ปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่ : : https://goo.gl/maps/dAfjMqmE28G3GJrw9