การรับเข้าศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี

คุณสมบัติ

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ละคณะหรือหลักสูตรปริญญาอาจมีข้อกำหนดการรับเข้าเรียนที่สูงขึ้น ข้อกำหนดขั้นต่ำดังต่อไปนี้คือ:

 1. Applicants to a Bachelor degree program must have completed High School (or equivalent). Find all certificate/diploma levels are accepted follow by the regulations of Kasetsart University degree equivalency as link below.
 1. ผู้สมัครที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษหรือไม่สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมภาษาอังกฤษจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (คะแนนรวม IELTS อย่างน้อย 5.5 หรือเทียบเท่า TOEFL)
 2. ผู้สมัครจะต้องปราศจากโรคติดเชื้อหรือความพิการอื่น ๆ ที่อาจขัดขวางการศึกษาของพวกเขา
 3. ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถอื่น ๆ ในการแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษาในประเทศไทย
 4. ผู้สมัครจะต้องสามารถได้รับวีซ่าประเทศไทยตามที่กำหนด
 5. ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติประพฤติผิด มีมารยาทดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าจะตั้งใจเรียนใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของคณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโดยเคร่งครัด ราชอาณาจักรไทย.
 6. หากผู้สมัครให้ข้อมูลประจำตัวที่เป็นเท็จหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้สมัครจะถูกปฏิเสธการรับเข้าเรียน หรือหากได้รับการตอบรับแล้ว สถานภาพการเป็นนิสิตของผู้สมัครอาจถูกยกเลิกทันที

หมายเหตุ:

คุณสมบัติอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการรับเข้าศึกษาและการพิจารณาของคณะ/ภาควิชาที่สมัครเข้าศึกษา โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือเงื่อนไขโดยตรงจากคณะหรือหน่วยงานนั้นๆ

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด จากนั้น Scan ใบสมัครพร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ส่งมาที่ KUIC ทาง 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้สมบูรณ์ (แนบรูปถ่ายของคุณ)
 2. A scanned copy of passport (at least 6 months before your passport expires).
 3. หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) คะแนนของคุณไม่ควรเกิน 2 ปีนับจากวันที่ออก ผู้สมัครที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษหรือไม่สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมภาษาอังกฤษจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (คะแนนรวม IELTS อย่างน้อย 5.5 หรือเทียบเท่า TOEFL)
 4. ใบแสดงผลการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือใบรับรองหรืออนุปริญญาอื่นที่เทียบเท่าซึ่งออกโดยสถาบันที่คุณสำเร็จการศึกษาจะต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ที่ชี้แจงบันทึกของหลักสูตรทั้งหมดที่คุณเรียนในแต่ละภาคการศึกษาพร้อมกับวันที่สำเร็จการศึกษา หน่วยกิต และผลการเรียน **
 5. คะแนน SAT (การทดสอบประเมินนักวิชาการ) ถ้าเลือกโปรแกรมที่เกี่ยวกับ คณิต-วิทย์ วิศวะ อุตสาหกรรมเกษตร
 6. จดหมายแรงจูงใจ
 7. จดหมายแนะนำ (บุคคลอ้างอิง 3 คนจากสถาบันที่บ้าน)
 8. ใบรับรองความเท่าเทียมกันหรือใบรับรองความเท่าเทียมกัน (โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หมายเหตุ:

เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือแนบคำแปลภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ พร้อมแนบเอกสารตัวจริง

วิธีแสดงใบรับรองการเทียบเท่าหรือใบรับรองการเทียบเท่าชั่วคราว

ระบบใบรับรองเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าสอบที่มีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายต่างประเทศ (หรือเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมต่างประเทศ) ควรขอใบรับรองความเท่าเทียมหรือใบรับรองความเท่าเทียมชั่วคราวเพื่อใช้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้สมัครสามารถขอใบรับรองเทียบเท่าจากสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ทางลิงค์นี้ ระบบการเทียบวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (chula.ac.th)

ระยะเวลาการรับสมัคร

ปีการศึกษา 2566 : 1 ตุลาคม 2565 – 30 เมษายน 2566

ปีการศึกษา 2567 : 1 ตุลาคม 2566 – 30 เมษายน 2567

 ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. เมื่อได้รับใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว KUIC จะส่งต่อให้คณะ/หลักสูตรพิจารณาใบสมัคร
 2. คณะ/หลักสูตรจะแจ้งให้ KUIC ทราบ จากนั้น KUIC จะแจ้งผลการรับสมัครให้ผู้สมัครทราบ
 3. KUIC จะส่งจดหมายเชิญไปยังผู้สมัคร
 4. ผู้สมัครจะต้องมีจดหมายตอบรับเพื่อขอ Non-Immigrant ED VISA (Student VISA) จากสถานทูต/สถานกงสุลไทย
 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ  

 • ค่าเล่าเรียน: ประมาณ 60,700-90,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่คุณเลือก)
 • ค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ: 10,000 บาทต่อภาคการศึกษา

** ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา **

ระยะเวลาทั้งหมดของระดับปริญญาตรีคือ 4 ปี 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาหลัก

 • ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ/หรือคณะ

เปิดเทอม

ต้นเดือนสิงหาคม 2566 (รอประกาศปฏิทินที่แน่นอน)

ค่าครองชีพ (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ)

ด้านล่างนี้คือรายการค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่นักเรียนอาจได้รับในระหว่างที่พำนักในประเทศไทย จำนวนเหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการและไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคล ตัวอย่างนี้ไม่รวมรายการที่ไม่จำเป็นและรายการหลัก เช่น การช้อปปิ้ง ความบันเทิง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/การสื่อสาร ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและแผนการเดินทางภายในประเทศ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายจริงขึ้นอยู่กับประเภทที่อยู่อาศัย ประเภทห้อง และรูปแบบการอยู่อาศัย ค่าเช่าจริงขึ้นอยู่กับว่ามีการแบ่งปันห้องหรือไม่และค่าสาธารณูปโภครวมอยู่ในค่าเช่าหรือไม่

คลิกเพื่อสมัครเลย :

apply now

If you have any question, please contact: 
การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท/เอก

คุณสมบัติและการสมัคร

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมที่เปิดสอน วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ข้อมูลรับสมัครทั่วไป ปีการศึกษา ปฏิทินการศึกษาส่วนใหญ่ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา (ระบบสองภาคการศึกษา) ภาคฤดูร้อนถูกกำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละภาค ภาคการศึกษาที่ 1 : สิงหาคม – ธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 : มกราคม – พฤษภาคม ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน – กรกฎาคม ค่าสมัคร ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาจากต่างประเทศทุกคนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 500.00 บาท ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าศึกษา ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตสำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี และไม่เกิน 6 ปีการศึกษาสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาเอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ และนิสิตต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโทประกอบด้วยหลักสูตรขั้นต่ำ 36 หน่วยกิตสะสม โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แบ่งออกเป็น 2 แผน แผน ก เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้

 • แผน ก 1 ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ภาควิชาหรือโปรแกรมอาจต้องเข้าร่วมชั้นเรียนตรวจสอบเพิ่มเติมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับการบรรลุผลสำเร็จตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 • แผน ก 2 ประกอบด้วยจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำ 12 หน่วยกิตสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และอีกอย่างน้อย 12 หน่วยกิตสำหรับงานรายวิชา
 • แผน ข เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำงาน

ให้นิสิตตรวจสอบเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ตามลิงค์ https://www.grad.ku.ac.th/en/application/

คลิกเพื่อสมัครเลย :

apply now

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา

มก. เปิดสอนหลักสูตรแลกเปลี่ยน/ไม่ใช่ปริญญา/เยือนในหลากหลายสาขาวิชาแก่นิสิตต่างชาติ นิสิตสามารถเข้าเรียนในหนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งปี ภาคฤดูร้อนหนึ่งภาค หรือสำหรับโมดูลระยะสั้นที่จัดไว้เป็นพิเศษ โปรแกรมรวมถึง:

 1. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSEP)
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
 3. โครงการเยี่ยมชม (KUIC-AA, KU Visit)
คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิตจะต้อง:

 • ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญา ณ สถาบันการศึกษาที่บ้าน ณ เวลาที่สมัครและตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศึกษาระดับปริญญามาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปี ที่มหาวิทยาลัยในประเทศของตน
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดี
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี สามารถอยู่อาศัยและศึกษาต่อต่างประเทศได้
 • แสดงความสนใจอย่างมากที่จะอยู่ในประเทศไทย และพร้อมที่จะยอมรับวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งอาจแตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่ประเทศของตน
 • มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าครองชีพส่วนบุคคลทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ มก. รวมถึงเอกสารประกอบหลักสูตรหรือหนังสือ ค่าเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาลและสุขภาพ อาหาร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

นิสิตต่างชาติมาที่ KU จากมหาวิทยาลัยพันธมิตรในเครือหรือในฐานะนิสิตเยือนจากสถาบันที่ไม่ใช่พันธมิตร

นิสิตจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร
 • นิสิตแลกเปลี่ยนของเราหลายคนมาจากหนึ่งในสถาบันพันธมิตรของ มก. ซึ่งในกรณีนี้ เงื่อนไขของการเยี่ยมเยียนจะกำหนดโดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือบันทึกข้อตกลง (MOA)
 • นิสิตที่มาจากสถาบันพันธมิตรต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตนก่อน จากนั้นติดต่อสำนักงานการศึกษาต่อต่างประเทศหรือวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยของตนสำหรับข้อมูลการสมัครและรายละเอียด
 • ข้อตกลงความร่วมมือมักจะขึ้นอยู่กับหลักการการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของนักเรียนและจะมีการยกเว้นค่าเล่าเรียน (อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวยังคงเป็นความรับผิดชอบของนิสิต)s

หมายเหตุ:

ข้อตกลงความร่วมมืออาจจำกัดเฉพาะหลักสูตรวิชาการและหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาเฉพาะของ มก. นิสิตอาจยื่นคำร้องพิเศษเพื่อเข้าเรียนในคณะ/ภาควิชาอื่นได้ ในกรณีนี้อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

นิสิตจากสถาบันร่วม / โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต มก. (KUSEP)

นิสิตแลกเปลี่ยนหลายคนมาจากสถาบันที่ไม่ใช่พันธมิตร โดยมักมาภายใต้การจัดการพิเศษ เช่น โปรแกรมที่จัดโดย Asia Exchange นิสิต Asia Exchange ควรติดต่อ Asia Exchange โดยตรง เพื่อขอรายละเอียด (https://asiaexchange.org)

นิสิตแลกเปลี่ยนจากสถาบันที่ไม่ใช่พันธมิตรสามารถสมัครได้โดยตรงและอาจขอการรับเข้าเรียนเป็นรายบุคคลภายใต้โครงการ KU Student Exchange Program (KUSEP)

 • การเยี่ยมชม KUSEP นิสิตจะต้องส่งใบสมัครส่วนตัวของพวกเขาก่อน เพื่อสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษของ มก.
  หมายเหตุ: นิสิตแลกเปลี่ยนที่เข้าเรียนในคณะ/ภาควิชาที่ระบุไว้ ควรเรียนวิชาส่วนใหญ่เป็นวิชาในหลักสูตรที่คณะ/ภาควิชานั้นๆเป็นผู้กำหนด อย่างไรก็ตาม นิสิตอาจขออนุญาตเรียนบางวิชาจากคณะ/ภาควิชาอื่นก็ได้
 • ติดต่อ KUIC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าเล่าเรียนทางอีเมล: ku.oip@ku.ac.th
เอกสารที่ต้องใช้
 1. สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หน้าที่ปรากฏรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล)
 2. สำเนาสแกนใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ (หรือผลการเรียน) ของการศึกษาระดับปริญญาปัจจุบัน รวมถึงชื่อปริญญาและระดับของหลักสูตรปริญญา
 3. จดหมายเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตน
 4. หากไม่ใช่เจ้าของภาษา ให้แนบหลักฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหรือการประเมินอื่นๆ (อาจระบุไว้ในจดหมายเสนอชื่อ
 5. ผู้สมัครระดับปริญญาโท: สแกนสำเนาใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาต้นฉบับและใบรับรองผลการเรียนปริญญาตรีแบบเป็นทางการ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่แสดงถึงการได้รับอนุญาต
 6. ผู้สมัครระดับปริญญาเอก: สแกนสำเนาใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาต้นฉบับและ ใบรับรองผลการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทแบบเป็นทางการ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่แสดงถึงการได้รับอนุญาต
 7. หลักฐานการประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการศึกษา
 8. สำเนาจดหมายทุนการศึกษาที่ผ่านการรับรอง (ถ้ามี)

หมายเหตุ

* เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้องเป็นสำเนาต้นฉบับที่ผ่านการรับรอง เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องมาพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรอง
* Transcript อย่างเป็นทางการที่ออกโดยสถาบันที่คุณสำเร็จการศึกษาจะต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมดและเกรดรวมสุดท้าย พร้อมรายละเอียด เช่น ภาคการศึกษาและวันที่ที่ได้รับหน่วยกิตหรือสำเร็จการศึกษา
* หาก Transcript ไม่ได้ระบุชื่อและระดับปริญญาอย่างชัดเจน จะต้องมีจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยของตน เพื่อยืนยันว่าปริญญาดังกล่าวเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
* ต้องส่งใบสมัครที่กรอกพร้อมเอกสารที่จำเป็นอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/webinter/doc_require.php

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการเรียนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรม มักจะยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนจากสถาบันพันธมิตรหรือมหาวิทยาลัยของเราตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร โปรดติดต่อสำนักงานศึกษาต่อต่างประเทศหรือสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยในประเทศของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร
 1. กรอกใบสมัครสำหรับนิสิตนานาชาติ มก. ทางออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
  *ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้น
  ลิงค์สมัครออนไลน์: shorturl.at/bsH23
 2. เลือกแบบฟอร์มใบสมัคร
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบความถูกต้อง และแนบสำเนาสแกนเอกสารที่จำเป็น เอกสารที่ต้องใช้
 4. หลังจากส่งใบสมัครออนไลน์แล้ว ระบบจะแสดงหมายเลขตั๋ว ที่สามารถใช้ตรวจสอบสถานะใบสมัครได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/KU_eService/application_procedure.php

คลิกเพื่อสมัครเลย :

apply now

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มก.

#1

มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยปี 2564

41

ปริญญาตรี 
และหลักสูตรนานาชาติ

80

ปีแห่งประวัติศาสตร์

เยี่ยมชม KUIC

คุณควรมาถึงประเทศไทย อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน และโปรดเข้ามาที่สำนักงาน KUIC ที่ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก เพื่อแสดงหนังสือตอบรับ (LOA) ใบรับรองผลการเรียนหรืออนุปริญญาฉบับทางการ และใบรับรองการตรวจสุขภาพทันทีก่อนเปิดภาคเรียน เจ้าหน้าที่ของ KUIC จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆ ดังนี้:

• การลงทะเบียนนิสิตใหม่
• ทำบัตรประจำตัวนิสิต มก.
•ตั้งค่าบัญชี WIFI (บัญชีนนทรี) เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในวิทยาเขต