หลักสูตรแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSEP)

วัตถุประสงค์

เมื่อสมัครเข้า KUSEP นิสิตจะถูกลงทะเบียนเป็นนิสิตอาคันตุกะ นิสิตจะได้รับบัตรประจำตัว มก ของนิสิต และจะมีสิทธิเช่นเดียวกับนิสิต มก. ทั่วไป

เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และจะมีการมอบใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการให้กับนิสิต

คุณสมบัติ

นิสิตต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้มีสิทธิ์สมัคร KUSEP:

 • นิสิตจะต้องลงทะเบียนแบบเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยของตนเอง
 • นิสิตต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย: นิสิตอาจแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง (หากไม่ใช่เจ้าของภาษา) หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ (IELTS หรือเทียบเท่า) หรือโดยการประเมินอื่น ๆ ตามข้อตกลงของสถาบันพันธมิตร)

สถานภาพนักศึกษา

เมื่อสมัครเข้า KUSEP นิสิตจะถูกลงทะเบียนเป็นนิสิตอาคันตุกะ นิสิตจะได้รับบัตรประจำตัว มก ของนิสิต และจะมีสิทธิเช่นเดียวกับนิสิต มก. ทั่วไป

เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และจะมีการมอบใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการให้กับนิสิต

ค่าเล่าเรียนและค่ามหาวิทยาลัย

ค่าเล่าเรียน 60,000 บาท / ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าครองชีพ เครื่องแบบมหาวิทยาลัย วีซ่า ประกัน ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนต้องชำระเอง

หลักสูตรวิชาการ

นิสิตอาคันตุกะของ KUSEP สามารถยื่นคำร้องเพื่อเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนโดยหลักสูตรนานาชาติตาม 5 โปรแกรมที่ระบุไว้

นักศึกษาควรระบุอาจารย์ผู้ดูแลหนึ่งคน และเลือกสาขาวิชาหลักที่เปิดสอนโดยอาจารย์ผู้ดูแล

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรตามความเหมาะสมกับอาชีพในอนาคต โดยเลือก 1 คณะจาก 6 คณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:

 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) (คณะเศรษฐศาสตร์)
 2. หลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์)
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • Electrical Engineering
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
 • Digital Manufacturing and Robotics Intergration Engineering
 1. เกษตรเขตร้อน (คณะเกษตร)
 2. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (KITMAN คณะมนุษยศาสตร์)
 3. คณะบริหารธุรกิจ
 4. คณะวิทยาศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาตรีของ KUSEP ที่มาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 วิชา (9 หน่วยกิต) แต่ไม่เกิน 7 วิชา (21 หน่วยกิต) ต่อภาคการศึกษา

 • หมายเหตุ: แต่ละวิชาส่วนใหญ่ที่ มก. จะมีจำนวนหน่วยกิตเท่ากับ 3 หน่วยกิต แต่บางวิชาจะให้หน่วยกิต 1 หรือ 2 หน่วยกิตเท่านั้น นิสิตสามารถตรวจสอบหน่วยกิตกับเราได้

หลักสูตรบังคับสำหรับนักเรียน KUSEP: บทสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน |

ติดต่อ :

โครงการแลกเปลี่ยน

Do you have more questions?