"ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร (SEARCA) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่จัดตั้งโดยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509 ศูนย์ SEARCA มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนหลายรายการ

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  https://www.searca.org/scholarships