ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

โครงการทุน
ผู้ช่วยจัดกิจกรรม
นานาชาติ (iAA)

มก. เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ในหลากหลาย
สาขาวิชาให้แก่นิสิตอาคันตุกะ

เกี่ยวกับ
เรา

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUIC) เป็นหน่วยงานใหม่ที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่งจัดตั้งขึ้น ตั้งอยู่ในวิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ KUIC ไม่เพียงแต่รวมเอางานที่ดำเนินการโดยหน่วยงานเดิมที่เรียกว่าศูนย์การศึกษานานาชาติ (ISC) เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับโลกด้วยการแลกเปลี่ยน/หลักสูตรไม่มีปริญญา/ หลักสูตรระยะสั้นและโปรแกรมการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการด้านวิชาการของผู้คนจากทั่วโลก

ปริญญาตรี
บัญฑิตศึกษา
แลกเปลี่ยน/
ประกาศนียบัตร/
ระยะสั้น

หลักสูตร

และวิชาการ

ปริญญาตรี

มก. เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีจำนวน 20 หลักสูตร ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษในคณะต่างๆ 

บัญฑิตศึกษา

มก. เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 13 หลักสูตร

แลกเปลี่ยน/ประกาศนียบัตร/ระยะสั้น

KUIC เปิดสอนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSEP) หลักสูตรนอกปริญญาในหลากหลายสาขาวิชาแก่นิสิตต่างชาติ นอกจากนี้ เรายังมีโปรแกรมการเยี่ยมชม เช่น หลักสูตรระยะสั้นและโปรแกรมการฝึกอบรม นักเรียนสามารถเยี่ยมชมหนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งปี ภาคฤดูร้อนหนึ่งครั้ง หรือสำหรับโมดูลระยะสั้นที่จัดไว้เป็นพิเศษ

การสมัคร

01

คุณสมบัติ

บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณสักเล็กน้อย แล้วเราจะช่วยดำเนินการต่อในขั้นตอนที่เหลือ เรามีตัวช่วยที่ให้คุณสมัครผ่านทางออนไลน์ง่ายๆ โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที

02

เรารับ

หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ฝ่ายรับเข้าศึกษาจะติดต่อไปหาคุณและช่วยให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนจนสำเร็จ

03

คุณเตรียม

เมื่อสมัครเสร็จและติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว คุณก็เตรียมจัดตารางเรียนได้เลย

Ghana Talk

Ghana Talk: Cultural Showcase The objective of Ghana Talk: Cultural Showcase is to let various international students know each other not only about studying in

China-ASEAN Education Cooperation

China-ASEAN Education Cooperation Week The 5th Forum on China-Thailand Higher Education Cooperation “Promoting Digital Education Cooperation to Enhance University Connectivity” Alliance of China-Thailand Universities (ACTU)

International Food Fair 2023

The KU International Foods Fair 2023 in Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University on 5th September 2023 One of the exciting programs from

ความเป็นอยู่
ของนิสิต

นิสิตของเราอาศัยในชุมชนที่น่าอยู่และมีความเท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่มในสังคม