เกี่ยวกับ
เรา

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUIC) เป็นหน่วยงานใหม่ที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่งจัดตั้งขึ้น ตั้งอยู่ในวิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ KUIC ไม่เพียงแต่รวมเอางานที่ดำเนินการโดยหน่วยงานเดิมที่เรียกว่าศูนย์การศึกษานานาชาติ (ISC) เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับโลกด้วยการแลกเปลี่ยน/หลักสูตรไม่มีปริญญา/ หลักสูตรระยะสั้นและโปรแกรมการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการด้านวิชาการของผู้คนจากทั่วโลก

ปริญญาตรี
บัญฑิตศึกษา
แลกเปลี่ยน/
ประกาศนียบัตร/
ระยะสั้น

หลักสูตร

และวิชาการ

ปริญญาตรี

มก. เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีจำนวน 20 หลักสูตร ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษในคณะต่างๆ 

บัญฑิตศึกษา

มก. เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 17 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 13 หลักสูตร

แลกเปลี่ยน/ประกาศนียบัตร/ระยะสั้น

KUIC เปิดสอนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSEP) หลักสูตรนอกปริญญาในหลากหลายสาขาวิชาแก่นิสิตต่างชาติ นอกจากนี้ เรายังมีโปรแกรมการเยี่ยมชม เช่น หลักสูตรระยะสั้นและโปรแกรมการฝึกอบรม นักเรียนสามารถเยี่ยมชมหนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งปี ภาคฤดูร้อนหนึ่งครั้ง หรือสำหรับโมดูลระยะสั้นที่จัดไว้เป็นพิเศษ

การสมัคร

01

คุณสมบัติ

บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณสักเล็กน้อย แล้วเราจะช่วยดำเนินการต่อในขั้นตอนที่เหลือ เรามีตัวช่วยที่ให้คุณสมัครผ่านทางออนไลน์ง่ายๆ โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที

02

เรารับ

หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ฝ่ายรับเข้าศึกษาจะติดต่อไปหาคุณและช่วยให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนจนสำเร็จ

03

คุณเตรียม

เมื่อสมัครเสร็จและติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว คุณก็เตรียมจัดตารางเรียนได้เลย

ความเป็นอยู่
ของนิสิต

นิสิตของเราอาศัยในชุมชนที่น่าอยู่และมีความเท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่มในสังคม