International Activities Assistant (iAA) Semester 1, Academic Year 2022 8,000 THB

คุณสมบัติ
1. เป็นนิสิตเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีปี 3 หรือปี 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือเป็นนักศึกษาเต็มเวลาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
3. มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
4. ผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ KUIC

โครงการทุนผู้ช่วยจัดกิจกรรมนานาชาติ (iAA)